10. klasse

På Sports Academy Denmark tilbyder vi en fleksibelt tilrettelagt undervisning på 10. skoleår, hvor du kan forberede dig til en ungdomsuddannelse, udvikle dig som menneske og forfølge din sportslige ambition. 

Vi vil igennem undervisning, aktiviteter og forskellige oplevelser i hverdagen ruste dig til en verden i foranderlighed. Vi stiller skarpt på en kommunikations- og læringskultur der er udforskende, projektorienteret og udfordrende. Undervisningen i 10. klasse på Sports Academy Denmark er som udgangspunkt prøvefri, Der vil istedet være afleveringer og fremlæggelser af forskellige projekter.

Vi tilrettelægger undervisningen, så den er tilpasset dig. I samarbejde med dig og din sportsklub planlægger vi undervisningen, så der bliver taget særligt hensyn til træningsbehov, kampe, stævner, turneringer og andre sportslige aktiviteter.

Undervisningen foregår på sportsakademiet, men også som digital fjernundervisning, når der er behov. Hvis du, i forbindelse med træningslejre, forbundsrelaterede aktiviteter m.m., ikke kan deltage i undervisningen er der mulighed for supplerende undervisning.

Fællesskab – Hjemlighed

PÅ SAD er vi opmærksomme på det faktum, at vores elever tilbringer en del af dagen i deres respektive klubber, og det danner grundlag på deres talentudvikling. Vi finder det derfor overordentligt vigtigt, at eleverne på skolen oplever et stærkt fællesskab i hjemlige rammer. På SAD er begrebet hjemlighed et vigtigt indsatsområde, hvor rammer og regler for bopæl kombineres med muligheden for pædagogik og udvikling.

Hjemlighed er et mulighedernes rum, og som skole har vi store muligheder for at dyrke netop dette i den professionelle relation mellem lærere og elever. Vi lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe eleven med at skabe overblik og tage konsekvenserne af egne valg og handlinger. I en foranderlig verden er det vigtigt at give elever en fornemmelse af, at det er umagen værd at gøre sig umage – også i samværet med andre mennesker.

På SAD er vi flere forskellige personalegrupper med forskellige opgaver, men vi er sammen om at oplyse og arbejde med demokratisk medborgerskab. Det er hovedsigtet. Dertil kommer alle de biologiske behov og særlige individuelle interesser, vi hver især kan have og mødes om. Det er primært her, at begrebet hjemlighed har sin relevans.

Hjemlighed er derfor en af de bærende kræfter i et efterskoleophold – som i en familie holder vi med hinanden.

Her kan alle være sikker på at blive mødt med ligeværd og med glimt i øjet. Det er ganske enkelt udgangspunktet på SAD, og det er med til at skabe det værdifulde samvær, der er tilstede i det daglige liv på skolen mellem skoleliv og fritidsliv.

På SAD er vi derfor opmærksomme på også at indrette skolen, så den indbyder til samtaler og samvær – akkurat som i elevens familie. DET FÆLLES på SAD er bl.a. bygget op omkring tre søjler; samling, fællessang og fællesmåltidet.

Faglighed

SAD er prøvefri pga. 2 ting:

1. Vi mener ikke vi kan udbyde det program som det kræver til et passioneret ungt menneske, hvis vi skal underlægge os det traditionelle skole system.

2. Det er et opgør med et snævert syn på, hvad formålet er med uddannelse, udvikling og læring egentlig er. Der er sket en instrumentalisering af skolen hvor dannelse er blevet til læring, viden til kompetencer, og test, prøver og karakterer som den eneste gyldige måleenhed af unges læring.

– Det er et opgør med en nulfejlskultur, og en fokus på, at kundskab og faglighed skal tilegnes med glæde, omtanke, opmærksomhed og den nødvendige tid fordybelse.

– Det øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad de har lært, skal lære og gerne vil lære.

– Elevens faglighed fortjener en samlet helhedsvurdering, og feedback i form af et grundigt arbejde med fx portfolio kan i langt højere grad vise elevens anstrengelser, fremskridt og præstationer indenfor de enkelte fag

FLAIRmodellen

På SAD bruger vi FLAIRmodellen som udgangspunkt for undervisningen – vi skaber et flow i legende, autentiske og respektfulde rammer:
F Flow – nærmeste udviklingszone (Vygotsky) Zonen for nærmeste udvikling
L Legende – kreative processer, sneglelæring (indledende fase), lystbetonet
A Autencitet – meningsdannende, åben skole, anvendelsesorienteret
I Innovation – innovative læringsforløb og læringsmiljøer, fremme entreprenørskabet og nysgerrigheden.
R Respekt – forpligtende fællesskab og skældud fri miljøer

Der undervises i projekter enten for sig selv eller i teams med et afsluttende årsprojekt til fremlæggelse. Det kan enten ske hvor fagene går på tværs eller inden for det enkelte fagområde!

Evaluering: På SAD arbejder vi med en formativ feedback, og evaluering efter hvert hvert projekt, efter følgende faser:
Respons, Fremadrettet vejledning, Tilbagemelding, Individuel vejledning

Der gives ikke karaktere, med den enkelte elev vil få en udtalelse med sig videre der siger meget mere end et karakter brev!

Kost & Ernæring

Uanset niveau og talent, så er en sund daglig kost fundamentet for en optimal præstationsevne. Vi bruger fortrinsvis økologiske råvarer af høj kvalitet og vil inspirere eleverne til at tage stilling til deres kost. Vi lægger vægt på, at mad udover sit ernæringsmæssige indhold også rummer en kulturel og social betydning.

Vi spiser derfor sammen og prioriterer bordservering til dagens varme middagsmåltid. På den måde er der plads til hyggeligt samvær omkring bordet og samtidig anerkendelse af den tid og det arbejde, der er lagt i at fremstille måltidet. I køkkenugerne kommer familiegrupperne i tæt samarbejde med hinanden og køkkenpersonalet med alle facetter af køkkenarbejdet. Fra praktisk betjening af udstyr, at bage brød, hakke løg og tage en opvask til mere teoretisk viden om madlavning, hygiejne og behandling af råvarer efter opskrift.

Køkkenkompetencer er kompetencer for livet og en vigtig del af dannelsen og det at kunne stå på egne ben. At kunne begå sig i et køkken er lige så vigtigt som at kunne mestre skolefagene. På SAD er køkkenet en obligatorisk del af efterskolen for alle elever, og vi opfatter i høj grad køkkenet som et pædagogisk madlæringsrum.

Da SADs elever samtidig deltager i klubtræning på forskellige tidspunkter er køkkenet altid åbent!

Life Skills

På Sports Academy Denmark har vi stort fokus på at skabe en sammenhængende struktur og kultur og arbejder hele vejen rundt om dig som elev.

Du vil blive en del af et fællesskab med masser af unikke efterskoleoplevelser der giver dig større indsigt i livet. Samtidig vil du lære forskellige life skills, så du bliver god til at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i dit liv. Der vil være skemalagt timer hver dag, hvor du som elev fordyber dig i de områder.