Økonomi

Priser og betalingsvilkår i skoleåret 2022/23

Indmeldelsesgebyr 2.200 kr.
Depositum 1800 kr. – gennemføres opholdet modregnes depositum i sidste rate af skolepengene
Kursuspris 2.610 kr. pr. uge – skoleåret udgør 42 uger, herfra skal trækkes statsstøtte. Støttebeløbet er afhængigt af jeres husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at én skolerejse er inkluderet i skolepengene.

Statens elevstøtte
Staten giver tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”. Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

I får imellem ca. 650,- og 1.308,- kr. i støtte per uge – afhængig af husstandsindkomst og evt. antal mindre søskende. Efter indmeldelse modtager I et statsstøtteskema til udfyldelse fra os. Derefter søger skolen støtten på forældrenes vegne.

Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 10 rater. Første rate betales i august og sidste rate i maj.

Individuel supplerende støtte
Skolen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilge såkaldt individuel elevstøtte. Det kan f.eks. begrundes i pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning til skolen og vedlægge skattepapirer to år bagud i forhold til elevens skolestart år samt forskudsopgørelse for skolestart.

Indmeldelsesgebyr
Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 2200 kr. Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

“1. indbetaling”
“1. indbetaling” opkræves 1. februar før skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis eleven udmeldes eller afbryder opholdet, men indgår som en del af skolepengene, hvis skoleåret gennemføres.

Afbrydelse af ophold
Afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte (2 x 2.610)

Afbrydelsesbetaling ved midlertidig afbrydelse af opholdet
Hvis eleven tages fri i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven den pågældende periode. Der ydes ikke elevstøtte til sådanne uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3.500,- kr til dækning af skolens mistede statstilskud for ugen.
Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i fx vigtige familie begivenheder.